29-30 МАРТА MERCURE CONGRESS CENTRE KYIV

Публичная оферта

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (публічна оферта)

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (публічна оферта)

м. Київ                                                               2018 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Код Спейс», в особі директора Соколовського Віктора Сергійовича, який діє на підставі Статуту, а також ФОП Кисилевський Євген Давидович, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2 072 000 0000 015980 від 14.04.2008 р., що діюсь сумісно, далі за текстом – «ВИКОНАВЕЦЬ», пропонує будь-якій дієздатній особі укласти цей договір на визначених у ньому умовах. У відповідності до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і у випадку прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов`язується добросовісно їх виконувати. Незгода з визначеними у даному договорі умовами тягне за собою неможливість надання Виконавцем послуг. Покупка будь-якого квитка на Конференцію є фактом безумовного прийняття даної оферти.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Конференція TestingStage’19 – Подія, що проходить протягом 28-30 березня 2019 року та організована ВИКОНАВЦЕМ в галузі якості та тестування програмного забезпечення. Робочі мови конференції – українська, англійська та російська. Переклад доповідей організаторами не надається
Програма конференції – запропонований ВИКОНАВЦЕМ перелік та порядок виступів доповідачів. Програма, вказана на офіційному сайті Конференції testingstage.com є орієнтовною. ВИКОНАВЕЦЬ може на власний розсуд вносити зміни як у перелік доповідей та доповідачів, так і в порядок їх виступів, інформуючи про такі зміни ЗАМОВНИКА через офіційний сайт Конференції

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати ЗАМОВНИКУ інформаційно-консультаційні послуги (надалі – послуги) в рамках Конференції TestingStage’19 відповідно до Програми конференції, визначеної на сайті testingstage.com.
2.2. ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти надані послуги та своєчасно оплатити їх вартість на умовах цього Договору.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1.Вартість послуг вказується на сайті testingstage.com і є дійсною на момент здійснення оплати. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати вартість, інформуючи про це ЗАМОВНИКА через сайт конференції testingstage.com
3.2. ЗАМОВНИК здійснює оплату інфомаційно-консультаційних послуг на умовах 100% передоплати, якщо інше не узгоджено сторонами
3.3. Розрахунки за послуги здійснюються ЗАМОВНИКОМ шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.
3.4. Повернення сплачених ЗАМОВНИКОМ коштів в рамках виконання даного договору можливе лише на умовах положення про повернення коштів, опублікованого на сайті testingstage.com

4. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги надаються шляхом безпосередньої участі в Конференції згідно встановленого ВИКОНАВЦЕМ розкладу протягом часу, що вказаний на сайті testingstage.com протягом 28-30 березня 2019 року.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:
5.1.1. Надати послуги якісно та в повному обсязі.
5.1.2. Надавати послуги, залучивши кваліфікованих виконавців та відповідно до Програми конференції.
5.1.3.Оперативно через сайт testingstage.com інформувати ЗАМОВНИКА про зміни у Програмі конференції, а також вартості послуг
5.2. Обов’язки ЗАМОВНИКА:
5.2.1. Забезпечити явку для отримання послуг.
5.2.2. Своєчасно оплатити послуги.
5.3. ЗАМОВНИК гарантує, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які він отримає в рамках виконання даного договору, не будуть надаватися/передаватись будь-яким третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися.
5.4. Кожна з Сторін зобов’язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам матеріали Конференції, включаючи, але не обмежуючись Презентації, відео-записи, тощо без попередньої письмової згоди іншої сторони, за виключенням випадків, коли такі матеріали є публічними.
5.5. При оформленні замовлення на сайті https://testingstage.com/, Ви підтверджуєте Вашу згоду з умовами даної оферти і дозволяєте використовувати Ваші персональні дані організаторам і партнерам конференції без будь-яких додаткових повідомлень на законних підставах. Компанія «Код Спейс» збирає Ваші ПІБ, e-mail, номер телефону. Ця інформація використовується для формування бази клієнтів, розсилки електронної пошти, sms-розсилки, інших комунікацій компанією «Код Спейс» або її партнерами. Ви можете відписатися від розсилки, натиснувши на посилання «відписатися» в тілі листа або написати відправнику запит з проханням про відмову отримувати відповідну розсилку.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суда відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, військові дії, воєнний стан або інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій.
7.2. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов'язань за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десять) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.
7.3. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.
7.4. У випадку настання форс-мажорних обставин ВИКОНАВЕЦЬ має докласти усіх зусиль для вчасного надання послуг в повному обсязі. В той же час, він звільняється від необхідності повернення отриманих від ЗАМОВНИКА коштів у разі неможливості надання послуг, або суттєвої зміни їх кількісних та якісних характеристик.
7.5. У разі, коли дія форс-мажорних обставин триває більше 60 днів, кожна із Сторін має право поставити питання про розірвання цього Договору.

8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що:
- усі матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом.
- на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору ВИКОНАВЦЕМ, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать їх авторам.
8.2. ЗАМОВНИК має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на матеріали залишаються у їх авторів. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на інформаційні матеріали та/або дозвіл на використання таких матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором, в тому числі – передача їх третім особам

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності з моменту оплати Замовником участі у Конференції та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
9.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадку:
- невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх обов’язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення строків оплати, передбачених в п. 2.2 цього Договору;
- порушення ЗАМОВНИКОМ правил внутрішнього розпорядку ВИКОНАВЦЯ;
- неявки ЗАМОВНИКОМ для отримання послуг, передбачених цим Договором;
- порушення морально-етичних норм під час надання послуг ВИКОНАВЦЕМ;
- відмови ЗАМОВНИКА отримувати послуги.
У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені ЗАМОВНИКОМ платежі за цим Договором не повертаються.
9.3. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням Господарського Суду.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Підписанням цього Договору ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЕВІ право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що були повідомлені ВИКОНАВЦЮ через сайт testingstage.com або будь-яким іншим способом, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних», а також надає дозвіл на включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази учасників конференції TestingStage’19.
10.2. За взаємною згодою Сторони можуть внести в цей Договір необхідні доповнення або зміни, що будуть мати чинність після підписання уповноваженими представниками Сторін.
10.3. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину.
10.4. Сторони негайно повідомляють один одному про зміну своїх юридичних адрес, місце розташування та інших реквізитів.

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «Код Спейс»
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Б, оф. 1, Телефон: +38 096 631 62 57
Електронна адреса для комунікації за цим договором: info@codespace.com.ua
п/р 26003056218318 в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», м. Київ, Код банку 380269
Код ЄДРПОУ 40779812
Директор В.С.Соколовський

ФОП Кисилевський Є.Д.
п/р 26004052600170 в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», м. Київ, Код банку 380269
Код ЄДРПОУ 3107214377